KODEKS ETYKI

KODEKS ETYKI

W pełni akceptuję Kodeks Etyki Psychoterapeuty Psychodynamicznego oraz Aksjologię psychoterapeuty psychodynamicznego.

W mojej pracy nadrzędną wartość we wszystkich moich aktywnościach stanowi dobro pacjenta. Zależy mi, aby mówiąc o swoich problemach pacjenci czuli się bezpiecznie.

Nie prowadzę psychoterapii za pomocą zdalnych środków takich jak komunikatory wideo. Uważam, że psychoterapia wymaga osobistej obecności pacjenta i terapeuty w gabinecie.

Poufność

Leczę z pełnym poszanowaniem zgłaszanych problemów i zapewnieniem całkowitej dyskrecji. Bez zgody pacjenta nie udzielam informacji żadnym osobom postronnym, w tym rodzinie. Należy pamiętać, że nawet sąd nie może nakazać terapeucie złamania tajemnicy zawodowej.

W sytuacjach, które tego wymagają i za zgodą pacjenta przewiduję możliwość spotkań z ważnymi bliskimi osobami (np. partnerzy, małżonkowie, rodzice, opiekunowie). Dotyczy to zwłaszcza pacjentów psychotycznych i nieletnich, gdy porozumienie z rodziną jest ważnym elementem leczenia.

Ustawowe obowiązki zachowania pewnych informacji w tajemnicy są realizacją norm wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483) – przede wszystkim art. 30 (przyrodzona i niezbywalna godność człowieka), 31 (ochrona prawna wolności człowieka), 47 (prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym) i 51 (prawo do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących swojej osoby).

W przypadku wykonywania zawodu psychoterapeuty przez psychologa zachowanie tajemnicy zawodowej wynika z Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 r., z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. oraz Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.

Psychoterapia Psychodynamiczna Sosnowiec

Apparent rari nantes in gurgite vasto.

Wergiliusz (Eneida, 1, 118).